ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ

ZİRAAT BANKASI IBAN : TR26 0001 0001 0749  2712 9350 01

 

İHALE İLANI

 

ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASININ İŞLETİLMESİ VE DEPO ALANINDAN ÇIKAN METAN GAZINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ 26 YILLIĞINA SINIRLI AYNİ HAK TESİS EDİLMESİ İLE KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

 

1. İHALENİN KONUSU, İŞİN NİTELİĞİ : Orta Edirne Katı Atık Yönetim Birliği’ne ait Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerinin ilgili yönetmelik ve Şartname hükümlerine göre işletilerek oluşan metan gazının kısmen veya tamamından elektrik üretilmesi işleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a. maddesine göre kapalı teklif usulü 26 (yirmi altı) yıllığına sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.
2. İŞİN YERİ: Edirne ili, Uzunköprü ilçe, Kavak Mah. Malkoç köyü yolu 5. km 320 ada 18 parsel ve 320 ada 21 parsel nolu alan üzerinde yapılacaktır.
3. İŞİN TAHMİNİ BEDELİ : İdare tarafından bu iş için tahmin edilen 26 yıllık toplam muhammen bedel KDV hariç 936,000,00 TL (DokuzYüzOtuzAltıBinTürkLirası)’dir. İstekliler, işin İdare tarafından tahmin edilen bedelinin % 3’ü oranında 28.080,00 TL (YirmiSekizBinSeksenTürkLirası) geçici teminat vereceklerdir.

4. İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN : İhale 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’da CUMHURİYET MAHALLESİ 19 MAYIS CADDESİ NO:160 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Meclis Toplantı Salonu UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

5. ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnameleri ORTA EDİRNE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ banka hesaplarına İhale dokümanı satış bedeli (KDV dâhil) 1.000,00 TL yatırılarak, alınacak dekontun aslının ibrazı karşılığında, İhale dokümanı 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi OREKAB Uzunköprü/Edirne adresinden temin edilir. İrtibat Numarası: 0284 513 11 43 – Dahili 1047

6. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

6.1 Nüfus Cüzdanı sureti. (Gerçek Kişiler için)

6.2 Kanuni ikametgâhı olması,

6.3 Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve fax numarası ile elektronik posta adresi

6.4 Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi;

a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Sicili’ne kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

6.5 Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.

Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin 10.4 a ve 10.4 b’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

6.6 İmza sirkülerini verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Tük Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanması gerekir ),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 10.6 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, İstekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir)

6.7 Şartnamede belirtilen Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya belge veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

6.8 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan,

6.9 İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi vermesi,

6.10 İhale dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz,

6.11Vergi Dairesi’ne Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu olmadığına dair belge

6.12 İstekliler çöp içerisindeki gazdan ihale şartnamesi ekinde yer alan Teknik Şartnameye uygun olarak elektrik enerjisi dönüştürme sistemi ve teknolojik gelişmelere göre yeni sistemler kuracaklarına dair Noter onaylı taahhütname ile İstekliler, sahada uygulayacağı Projeyi İhale Dokümanları ekinde sunacaklardır. Projede gaz toplama konsepti teknolojisi detaylı bir şekilde anlatılacak. Kullanılacak ekipmanların detayına yer verilecektir. İstekliler gaz analiz, ölçüm ve gaz miktarları hesaplamaları ile üretilecek elektrik enerjisi ile ilgili raporu İhale dokümanları ekinde sunacaklardır.

6.13

a) İstekliler, şartname konusu işi yapabilirliğini göstermek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki son yedi yıl içinde en az bir çöp depolama sahasında LFG-Çöp Gazından kurulu gücü en az 1 MW ve üstü lisanslı elektrik enerjisi üretim tesisi kurduğunu ve işletmekte olduğunu gösterir Enerji Üretim Lisansını ve Elektrik enerjisi üretim tesisi işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış referans yazısını iş deneyim belgesi olarak ihale dosyası içerisinde sunacaktır.

b) İstekliler Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde en az 80 ton /gün kapasiteli Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını işletmekte olduğunu gösterir Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış izin/lisans Belgesi ve Katı Atık Düzenli Depolama Sahasını işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir ilgili kurumdan alınmış referans yazısını iş deneyim belgesi olarak ihale dosyası içerisinde sunacaktır.

c) İstekliler En az 30 ton /ay Kapasiteli Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi işletmiş veya işletiyor olduğunu gösterir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış izin /lisans Belgesi ve Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi işletmiş veya işletiyor olduğu gösterir kurumdan referans yazısı

d) İstekliler İş ortaklığı yapılması halinde her ortak bu belgeleri sunmakla yükümlüdür. 10. maddesinde belirtilen belgelerin tamamı isteklilerce ihale dosyasında sunulması zorunludur.

7. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8. Şekli ve içeriği ihale dosyasında verilen örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu verilecektir.

9. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN TEKLİF DOSYALARINI TESLİM EDECEĞİ YER, TARİH VE SAATİ

İstekliler teklif dosyalarını 17/06/2020 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:160 Atatürk Kültür Merkezi OREKAB Uzunköprü/Edirne adresinde yetkili personele elden veya posta ile teslim edecektir. 14:00 son teklif verme saatidir. Son teklif verme saatinden sonra teklifler kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

İletişim

Tel: +90 284 513 11 43-1047 (Dahili)

E-mail: uzunkopru@orekab.org

Adres: Cumhuriyet Mah. 19 Mayıs Cad. No:160 Atatürk Kültür Merkezi Orekab UZUNKÖPRÜ/EDİRNE

Birlik Üyeleri

uzunkopru bel tr logo meric belediyesi logo kircasalih logo kuplu belediyesi logo subasi belediyesi logo ozelidarelogo